دسته‌بندی نشده

اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان

(‌مصوب جلسه 340 مورخ 73.8.10 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

‌مقدمه:

از آنجا که آینده نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو شکوفایی استعدادهای جوان کشور است، شناسایی دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان جوان و مستعد و‌حمایت، تقویت و راهنمایی ایشان به منظور بهبود و ارتقای سطح دانش آنان، تأثیر بسزایی در نیل به این هدف مقدس خواهد داشت. ‌

وزارت آموزش و پرورش به حکم مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد بر خود فرض می‌داند تسهیلات و امکانات لازم را برای جذب و تشویق جوانان با‌استعداد و علاقه‌مند به دانش‌پژوهش از هر حیث فراهم سازد. بدین منظور و به موجب این اساسنامه “‌باشگاه دانش‌پژوهان جوان” تأسیس می‌شود تا‌گامی مؤثر در دستیابی به این مهم باشد.

فصل اول – کلیات

ماده 1 – تعریف:

“‌باشگاه دانش‌پژوهان” مؤسسه‌ای است که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتلای‌سطح علمی آنان از طریق تشکل بخشیدن به آنها در قالب گروه‌های پژوهشی و علمی تشکیل وزیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کند.

‌تبصره – مرکز باشگاه در تهران خواهد بود و باشگاه می‌تواند شعبه‌های در سایر نقاط ایران دائر کند.

فصل دوم- وظایف:

‌ماده 2 – شناسایی 

‌الف – شناسایی و جذب دانش‌آموزان و جوانانی که دارای استعداد سرشار در رشته‌های مختلف علمی باشند.
ب – فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان جوان از طریق تشکیل کلاسها، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی.
ج – انجام دادن کلیه امور راجع به شرکت گروه‌های دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات المپیادهای جهانی از قبیل برگزاری مسابقات‌مقدماتی برای گزینش اعضای گروه‌های ایرانی شرکت‌کننده در مسابقات جهانی و منطقه‌ای و نیز برگزاری اردوها و تشکیل دوره‌ها و کلاسهای لازم به‌منظور ایجاد آمادگی در اعضای گروه‌ها.
د – برگزاری انواع مسابقات علمی برای شناسایی و تشویق دانش‌آموزان و جوانان مستعد.
ه – تدوین و انتشار جزوات، کتب و نشریات علمی و آموزشی در زمینه‌های فعالیت باشگاه.
و – تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت از استادان و صاحب‌نظران ذیصلاحیت.
ز – ایجاد کتابخانه و آزمایشگاه‌ها و وسائل علمی و تحقیقاتی مورد نیاز.
ح – ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای مطالعات و تحقیقات علمی از طریق تشکیل گروه‌های پژوهشی و علمی.
ط – برقراری تماس با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
ی – اعطای جوایز و کمک هزینه تحصیلی به اعضای واجد شرایط.
ک – عرضه خدمات جنبی فرهنگی و ورزشی و رفاهی به اعضای باشگاه..

فصل سوم – ارکان وتشکیلات:

‌ماده 3 – ارکان باشگاه:
‌        الف – هیأت امناء.
‌        ب – رییس.
‌        ج – شورای باشگاه.

ماده 4 – هیأت امنای باشگاه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری باشگاه و تعداد و ترکیب اعضای آن بدین قرار است:
‌1 – وزیر آموزش و پرورش “‌رییس هیأت امناء”.
‌2 – وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
3 – رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان.
4 – هشت نفر از اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و معلمان ذیصلاحیت کشور و افراد صاحب نظر که چهار نفر آنها به پیشنهاد وزیر فرهنگ و‌آموزش عالی و چهار نفر از آنان به پیشنهاد وزیر

آموزش و پرورش و حکم رییس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

‌تبصره 1 – از 8 نفر اعضای موضوع بند 4 حداقل 2 نفر از بانوان، یک نفر به انتخاب وزیر آموزش و پرورش و یک نفر به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی عضویت خواهند داشت.

‌تبصره 2 – عضویت اعضای بند 4 برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

 

‌ماده 5 – وظایف هیأت امناء عبارت است از:

‌الف – بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه‌های سالانه باشگاه.
ب – تأیید و انتصاب رییس باشگاه که از سوی وزیر آموزش و پرورش معرفی می‌شود.
ج – بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه باشگاه برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.
د – صدور مجوز تأسیس شعب باشگاه در سایر نقاط کشور.
ه – تصویب آیین‌نامه داخلی جلسات هیأت امناء و نیز آیین‌نامه‌های شرایط عضویت و شرایط اعطای جوائز و کمک هزینه و هزینه کامل تحصیلی به‌اعضای باشگاه.
و – بررسی و تصویب نمودار تشکیلاتی و اداری و اجرایی باشگاه که توسط رییس باشگاه پیشنهاد می‌شود.
ز – بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها مالی و اداری و انضباطی باشگاه.
ح – نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و امور اجرایی باشگاه.
ط – پیشنهاد تغییر اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت لزوم.

‌تبصره 1 – جلسات هیأت امناء به دعوت ریاست هیأت امناء تشکیل و مصوبات آن با امضای وی ابلاغ خواهد شد. دبیری هیأت امناء را رییس باشگاه‌بر عهده خواهد داشت.
تبصره 2 – مصوبات هیأت امناء با تصویب اکثریت کل اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 6 – رییس باشگاه به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت امناء برای مدت 3 سال انتخاب و با ابلاغ ریاست هیأت امناء منصوب خواهد‌شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.


ماده 7 – وظایف رییس باشگاه
:

الف – اجرای مصوبات هیأت امناء و نظارت بر حسن جریان امور باشگاه.
ب – اجرای مصوبات شورای باشگاه در چارچوب مصوبات هیأت امناء.
ج – تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز باشگاه و ارائه به شورای باشگاه برای تصویب.
د – استخدام، نصب، عزل، ارتقا و اعطای پاداش و حقوق به کارکنان باشگاه بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب.
ه – افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری.
و – هر گونه فعالیتی که در پیشرفت امور باشگاه مفید باشد و مخالف با مصوبات هیأتامناء و شورای باشگاه و اساسنامه نباشد.

ماده 8 – ترکیب شورای باشگاه:
الف – رییس باشگاه.
‌ب – معاونان باشگاه.
ج – رؤسای بخشهای علمی و پژوهشی اصلی باشگاه بر طبق تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

ماده 9 – وظایف شورا:
‌الف – همکاری و معاضدت با رییس باشگاه در اداره باشگاه.
‌ب – تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌های سالانه باشگاه در چارچوب مصوبات هیأت امناء.
ج – بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز باشگاه.
د – همکاری با هیأت امناء در امر نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و امور اجرایی باشگاه.
‌و – نظارت بر نحوه اداره شعب استانی باشگاه در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت امناء.
‌ز – پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب باشگاه در استانها به هیأت امناء
‌ح – تصویب آیین‌نامه داخلی جلسات شورای باشگاه:

‌تبصره – جلسات شورای باشگاه با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با امضای ریاست باشگاه ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم – عضویت:

ماده 10 – اعضای باشگاه عمدتاً جوانان پانزده تا بیست و پنج ساله‌ای خواهند بود که در مسابقات جهانی و منطقه‌ای علمی خارجی داخلی درخشش‌داشته و شرایط در آیین‌نامه‌ای را که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید احراز کرده باشند.

‌تبصره – باشگاه می‌تواند در موارد خاص با تصویب هیأت امناء افرادی را به عنوان عضو وابسته یا عضو افتخاری بپذیرد.

فصل پنجم – امور مالی:

ماده 11 – منابع تأمین هزینه‌های باشگاه.

الف – اختصاص ردیفی در بودجه وزارت آموزش و پرورش به عنوان کمک.
ب – کمک‌های مالی اشخاص، مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند به پیشرفت علوم.
‌ج – آن چه تحت عنوان “‌وقف” از سوی اشخاص یا مؤسسات نیکوکار به باشگاه اختصاص داده خواهد شد.
‌ذ – وجوه حاصل از مشارکت مالی و سرمایه‌گذاری‌های لازم به منظور کسب منابع مالی.

‌تبصره – باشگاه از حیث استفاده از کمکهای مالی مؤسسات و شرکتها، در حکم مؤسسات آموزشی و پژوهشی محسوب خواهد شد.


ماده 12 – برای گردآوری وجوه موضوع بند “ب” ماده 11 صندوقی تحت عنوان “‌صندوق حمایت از دانش‌پژوهان جوان” ایجاد می‌شود که وجوه آن‌طبق آیین‌نامه‌ای که برابرمقررات به تصویب هیأت امناء می‌رسد به مصرف خواهد رسید.

ماده 13 – باشگاه مشمول آیین‌نامه مالی معاملاتی است که به تصویب هیأت امناء وامضای وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

ماده 14 – باشگاه می‌تواند از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتبار (‌طبق ضوابط مربوطه) استفاده کند.

‌این اساسنامه در 14 ماده و 8 تبصره در تاریخ 73.6.29 به تصویب شورای مشترک شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید. [منبع]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *